Hebrew and English +

a. L’chu N’ran’nah (Ma Tovu)
b. Shir Chadash (Julie Silver)
c. Am I Awake - Noah Aronson
d. Roll into Dark (Noam Katz)
e. Mi Chamocha (Arian)
f. Hashkiveinu (Mah Tovu)
g. Let There Be Love/Hashkiveinu (Aronson)
h. Hashkiveinu (Nichols)
i. Adonai S’fatai (Aronson)
j. Y’hiyu L’ratzon (Arian)
k. Asher Yatzar (Dan Nichols)
l. Ashrei (Smilow)
m. Ahavah Rabbah (Aronson/Arian)

English Only +

a. Aleinu (Nichols/Dreskin)
b. V’ahavta (Friedman)

Hebrew Only +

a. Yaaloz (Nava Tehila)
b. Or Zarua (Nichols)
c. Or Zarua (Klepper)
d. Rom’mu (Taubman)
e. L’cha Dodi (Taubman)
f. L’cha Dodi (Bensoussan)
g. L’cha Dodi (Rotenberg)
h. L’cha Dodi (Arian)
i. Bar’chu (Siegel)
j. Bar’chu (Nelson)
k. Sh’ma (Sulzer)
l. Sh’ma (Pik)
m. Sh’ma (Friedman)
n. Mi Chamocha (Nichols)
o. Mi Chamocha (Tiferet Siegel)
p. Mi Chamocha (Friedman)
q. Hashkiveinu (Taubman)
r. Hashkiveinu (Maseng)
s. V’Shamru (Friedman)
t. V’shamru (Taubman)
u. V’Shamru (Rothblum)
v. Adonai S’fatai (Young)
w. Adonai S’fatai (Taubman)
x. Adonai S’fatai (BTI)
y. Oseh Shalom (Friedman)
z. Oseh Shalom (Ochs)
aa. Oseh Shalom (Katz)
bb. Oseh Shalom (Hirsch)
cc. Oseh Shalom (Klepper)
dd. Oseh Shalom (Sykes)
ee. Y’hiyu L’ratzon (Nelson)
ff. Shalom Rav (Klepper/Freelander)
gg. Elohai N’tzor (Maseng)
hh. Modeh Ani (Klepper/Freelander)
ii. Ma Tovu (Klepper)
jj. Ma Tovu (Maseng)
kk. Asher Yatzar (Friedman)
ll. Elohai N’shamah (Friedman)
mm. Elohai N’shamah (Gold)
nn. Elohai N’shamah (Taubman)
oo. Ashrei (Nichols)
pp. Psalm 150 (Friedman)
qq. Psalm 150 (Young)
rr. Psalm 150 (Sufi)
ss. Ahavah Rabbah (Ellerin)
tt. Kedushah (Shur)
uu. Kedushah (Skloff)
vv. Sim Shalom (Silver)

Better with Guitar +

a. L’chu N’ran’nah (Ma Tovu)
b. Yaaloz (Nava Tehila)
c. Or Zarua (Klepper)
d. L’cha Dodi (Arian)
e. L’cha Dodi (Rotenberg)
f. Bar’chu (Siegel)
g. Mi Chamocha (Friedman)
h. Oseh Shalom (Sykes)
i. Y’hiyu L’ratzon (Arian)
j. Modeh Ani (Klepper/Freelander)
k. Ashrei (Nichols)

Better with Piano +

a. Hashkiveinu (Maseng)
b. Kedusha (Skloff)

 

Easy Harmonies - Parts +

a. Hashkiveinu (Maseng)
b. Roll into Dark (Katz)
c. Mi Chamocha (Nichols)
d. Mi Chamocha (Arian)
e. Let There Be Love (Aronson)
f. Adonai S’fatai (Young)
g. Oseh Shalom (Friedman)
h. Elohai N’tzor (Maseng)
i. Ma Tovu (Klepper)
j. Asher Yatzar (Friedman)
k. Asher Yatzar (Nichols)
l. Elohai N’shamah (Friedman)
m. Ahavah Rabbah (Ellerin)
n. Ahavah Rabbah (Aronson/Arian)

Call and Response +

a. Mi Chamocha (Tiferet Siegel)
b. Oseh Shalom (Katz)
c. Y’hiyu L’ratzon (Arian)
d. Ahavah Rabbah (Aronson/Arian)

Duet +

a. Hashkiveinu (Maseng)
b. Ma Tovu (Klepper)
c. Asher Yatzar (Friedman)
d. Elohai N’shamah (Friedman)
e. Ahavah Rabbah (Ellerin)

Choral Arrangement +

a. Elohai N’tzor (Maseng)
b. Ma Tovu (Maseng)
c. Kedusha (Skloff)